Ranktinis Windows laiko sinchronizavimas

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

Batch scriptas kurį užvardiname kaip timesync.bat.

@echo off
REM *** Retry for up to 1 minutes (12 retries @ 5 seconds each)
set retryCount=0
:SyncStart
if %retryCount == 12 goto SyncEnd
set /A retryCount=retryCount + 1
REM *** Resync the system clock
w32tm /resync
if errorlevel 1 goto SyncDelay
if errorlevel 0 goto SyncEnd
:SyncDelay
REM *** If unsuccessful, delay 5 seconds, then retry
choice /n /t:y,5>nul
goto SyncStart
:SyncEnd
echo Time Sync successful

Išsaugome į c:\windows, taip pat galime panaudoti automatinį paleidimą sistemos startavimo metu:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
“TimeSync”=”C:\\WINDOWS\\timesync.bat”

Universalios laiko zonos nustatymas:

Reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation /v RealTimeIsUniversal /t REG_DWORD /d 1